برگزاری مانور ایمنی، آتشنشانی در ساختمان دفتر مرکزی گلرنگ پخشبرگزاری مانور ایمنی، آتشنشانی در ساختمان دفتر مرکزی گلرنگ پخش ۲۰۲۳/۸/۲۱،‏ ۹:۱۰

برگزاری مانور ایمنی، آتشنشانی در ساختمان دفتر مرکزی گلرنگ پخش

مانور ایمنی، آتشنشانی در ساختمان دفتر مرکزی گلرنگ پخش به همراه آموزش استفاده از ابزار اطفای حریق به پرسنل اداری، پشتیبانی و خدمات در بهمن ماه 1401 برگزار گردید.

-->